CONSEILLER EN DEONTOLOGIE (F/H/X) / ADVISEUR DEONTOLOGIE (m/v/x)

De Psychologencommissie, is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau en is gelokaliseerd in het centrum van Brussel. Onze kerntaken omvatten de bescherming van de titel van psycholoog, het bevorderen van een deontologisch verantwoorde beroepspraktijk en waken over de naleving van de deontologische code. We zijn daarbij bevoegd voor alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Onze werking wordt bepaald door wetten en koninklijke en ministeriële besluiten.  Onze instantie valt onder het toezicht van onze voogdijminister, de minister van Middenstand.

Eind 2018 omvatte onze instantie ongeveer 14.500 ingeschreven psychologen. Dankzij deze registratie zetten we ons als Commissie steeds sterker in op onze missie, zijnde de verdere ontwikkeling en waardering van het beroep en de bescherming van cliënten/patiënten.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website: www.compsy.be

Onze organisatie telt momenteel 8 medewerkers We zijn op zoek naar een (m/v/x):

Adviseur deontologie

We zijn op zoek naar een gemotiveerde en dynamische collega voor onze studiedienst. 

JOUW FUNCTIE

 • Je maakt deel uit van de studiedienst en je werkt op een collegiale manier samen met zowel naaste collega’s als met collega’s van andere diensten.
 • Je denkt actief na over de beroepsmatige omkadering van psychologen en andere thema’s die de beroepsgroep en hun cliënten aanbelangen.
 • Je ontwikkelt ondersteunend materiaal om zowel psychologen als cliënten te informeren over het beroep van psycholoog en het wettelijk kader dat deze beroepspraktijk omgeeft. Je vertaalt juridische informatie op een inzichtelijke manier, rekening houdend met de specificiteit en de achtergrond van onze doelgroepen.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van beleidsstandpunten voor de directie, het Bureau en de Plenaire Zitting van de Psychologencommissie.
 • Je volgt het wettelijk kader op waarbinnen onze instantie en psychologen zich bewegen. Aandachtspunten koppel je proactief terug naar het management.
 • Je start op zelfstandige basis projecten op binnen het juridische domein en je staat in voor de verdere opvolging (vb. de implementatie van de GDPR in samenwerking met de DPO, opvolging van nieuwe taken voor de Compsy die volgen uit de hervorming van het insolventierecht).
 • Je geeft presentaties aan grote groepen (bijvoorbeeld aan Masterstudenten psychologie, de disciplinaire instanties, op studiedagen voor psychologen, …).
 • Je werkt samen met stakeholders en vertegenwoordigt de Psychologencommissie binnen overlegorganen.
 • Je ondersteunt de disciplinaire instanties van de Psychologencommissie via het organiseren van vormingen.
 • Je verzorgt op regelmatige basis een statistische en inhoudelijke analyse van de jurisprudentie van de disciplinaire instanties.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van de Psychologencommissie.

JOUW PROFIEL

 • Je bezit een masterdiploma in de psychologie en/of in de rechten.
 • Je hebt een bijzondere interesse in het beroep van psychologen, maar ook in het juridisch kader dat het beroep omgeeft in al zijn activiteiten en sectoren.  
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en je hebt een assertieve ingesteldheid.
 • Je hebt een vlotte pen en je kan complexe thema’s in eenvoudige en duidelijke taal uitleggen.
 • Je beheerst het Nederlands (moedertaal of gelijkaardig) en je hebt een goede kennis van het Frans (begrijpen en spreken).
 • Je bent ondernemend en je kan zelfstandig taken opnemen en uitvoeren.
 • Je bent kritisch en genuanceerd.
 • Je kan werkgroepen organiseren en beheren. Je beschikt in dit kader over goede luistervaardigheden.
 • Je kan goed organiseren met oog voor timemanagement en het stellen van prioriteiten.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je bent een teamplayer.

ONS AANBOD

  We bieden je een boeiende en afwisselende functie. Je krijgt de kans om creatief mee te werken aan de verdere uitbouw van een publieke instantie met een positieve sociale impact op psychologen en hun cliënten. Je komt terecht in een organisatie met een dynamische en gedreven cultuur en een collegiaal klimaat. Onze medewerkers hebben het vermogen om ‘out of the box’ te denken en zijn sterk communicatief vaardig. Ze beschikken over een aanpassingsvermogen aan steeds veranderende situaties en gaan deze tegemoet met een no-nonsense mentaliteit.

  We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.

  Voor het opnemen van deze functie voorzien we vanaf de start de nodige begeleiding.

  Plaats van tewerkstelling

  Psychologencommissie
  Kunstlaan 3
  1210, Brussel

  We zijn bereikbaar met het openbaar vervoer (Trein: Brussel-Centraal / Metro: Madou).

  INTERESSE?

  Bezorg ten laatste op 10/03/2019 uw cv en motivatiebrief aan de directrice van de Psychologencommissie, mevr. Julie Laloo, via hr@compsy.be.

  Heb je vragen of wens je meer informatie over de functie? Dan kan je contact opnemen via het nummer 02/209 03 59.

  Je kandidatuur wordt confidentieel behandeld.

  _________________

  La Commission des Psychologues est un organisme public fédéral indépendant dont les bureaux sont situés au centre de Bruxelles. Notre instance est compétente pour la protection du titre, la promotion d’une pratique professionnelle déontologiquement responsable et le respect du code de déontologie des psychologues en Belgique, indépendamment de leur nationalité, contexte professionnel ou statut (indépendant ou salarié). Notre fonctionnement est régi par des lois et des arrêtés royaux et ministériels. Notre instance relève de l’autorité du ministre des Classes Moyennes qui est notre ministre de tutelle.

  Fin 2018, notre instance comptait environ 14500 psychologues inscrits. Grâce à cet enregistrement, nous continuons à nous consacrer à notre mission : protéger les clients et/ou patients, ainsi que promouvoir et valoriser le développement de la profession.

  Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : www.compsy.be

  Notre organisation compte actuellement 8 collaborateurs. Nous recherchons actuellement un (F/HX

  Conseiller en déontologie

  Nous sommes à la recherche d’un collègue dynamique et motivé pour notre service d’étude.

  VOTRE FONCTION

  • Vous intégrez l’équipe du service d’étude et travaillez d’une manière collégiale avec vos collègues directs, mais également avec ceux des autres services.
  • Vous réfléchissez activement à l’encadrement professionnel des psychologues et à d’autres thèmes qui concernent le groupe professionnel et leurs clients / patients.
  • Vous développez du matériel didactique pour informer à la fois les psychologues et les clients sur la profession de psychologue et sur le cadre juridique encadrant cette pratique professionnelle. Vous traduisez les informations juridiques de manière claire et compréhensible, en tenant compte de la spécificité et du contexte de nos groupes cibles.
  • Vous contribuez à la préparation de prises de positions politiques pour la direction, le Bureau et l’Assemblée plénière de la Commission des Psychologues.
  • Vous suivez l’évolution du cadre juridique dans lequel opèrent notre instance et nos psychologues. Vous relayez proactivement les points d’attention au management.
  • Vous initiez de manière autonome des projets au niveau juridique et suivez leur évolution (par ex. l’implémentation du RGPD en collaboration avec le DPO, le suivi des nouvelles tâches pour la Compsy qui émanent de la réforme du droit de l’insolvabilité).
  • Vous donnez des présentations à de grands groupes (par exemple : aux étudiants en Master de psychologie, aux instances disciplinaires, à des journées d’étude pour psychologues…)
  • Vous collaborez avec les parties prenantes (stakeholders) et représentez la Commission des Psychologues à des plateformes de concertation.
  • Vous soutenez les instances disciplinaires de la Commission des Psychologues par l’organisation de formations.
  • Vous effectuez de manière régulière une analyse des données chiffrées et du contenu de la jurisprudence des instances disciplinaires.
  • Vous rapportez directement à la direction de la Commission des Psychologues.

  VOTRE PROFIL

  • Vous possédez un diplôme de master en psychologie et/ou en droit.
  • Vous avez un intérêt prononcé pour la profession de psychologue, mais également pour le domaine juridique au sein du cadre de travail du psychologue dans ses différents secteurs d’activité.
  • Vous avez de fortes compétences en communication et un esprit assertif.
  • Vous avez une bonne plume et pouvez expliquer des thématiques complexes en des termes simples et clairs.
  • Vous maîtrisez le néerlandais (langue maternelle ou équivalent) et avez une bonne connaissance du français (compréhension et expression orale).
  • Vous êtes entreprenant et pouvez assumer et réaliser des tâches de manière indépendante.
  • Vous êtes critique et nuancé.
  • Vous êtes capable d’écoute, d’organisation et de gestion dans des groupes de travail.
  • Vous avez un bon sens de l’organisation avec une attention particulière sur la gestion du temps et la fixation de priorités.
  • Vous êtes flexible et résistant au stress.
  • Vous avez l’esprit d’équipe.

  NOTRE OFFRE

  Nous vous offrons une fonction passionnante et diversifiée, avec des contacts variés, au sein de laquelle vous pouvez contribuer, en faisant preuve de créativité, à l’évolution d’une organisation qui a un impact social positif pour les psychologues et leurs clients / patients. Vous intégrerez une organisation dynamique et enthousiaste, où règne un climat collégial. Nos employés ont la capacité de penser « out of the box », mais également une capacité d'adaptation à des situations en constante évolution. Ils agissent de manière pragmatique et sont très communicatifs.

  Nous vous offrons un contrat à temps plein à durée indéterminée ainsi qu’un package salarial compétitif, complété par des avantages extralégaux.

  Nous prévoyons l’accompagnement nécessaire dès votre entrée en fonction.

  LIEU DE TRAVAIL

  Commission des Psychologues
  Avenue des Arts 3
  1210, Bruxelles

  Nous sommes accessibles en transport en commun (Train : Bruxelles-Central / Métro : Madou).

  INTERESSÉ(E) ?

  Envoyez votre C.V. et votre lettre de motivation à Hr@compsy.be, à l’attention de la directrice, Julie Laloo avant le 30/04/2019.

  Pour de plus amples informations, veuillez contacter le 02/503 29 39.

  Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.


   
  Share this page