Visum - Erkenning - Inschrijving: Wat zijn de verschillen?

Publicatie van 04/01/2019 met een update op 17/06/2019

Sinds de inwerkingtreding van de wet op de GGZ-beroepen krijgen psychologen heel wat berichten over de erkenning en het visum voor de uitoefening van de klinische psychologie. Het onderscheid en de verhouding met de inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie is daarbij niet altijd duidelijk. Met onderstaande tabel trachten we de verschillen tussen al deze begrippen scherp te stellen. Daarnaast geven we nog een overzicht van de belangrijkste modaliteiten van de professionele stage voor een klinisch psycholoog en de uitoefening van de psychotherapie.

Wij zijn ons ervan bewust dat de onduidelijkheid over de praktische uitvoering van de wet op de GGZ-beroepen vragen met zich meebrengt. We proberen via deze weg de informatie hierover te centraliseren en u op de hoogte te houden van elke stap in dit proces.

Het visum in praktijk

Waarom heeft u het visum klinisch psycholoog niet gekregen?

Voor sommige psychologen op de lijst van de Commissie van Psychologen werd het visum automatisch bezorgd, dankzij een overdracht van informatie tussen de Commissie en de FOD Volksgezondheid.

U heeft uw visum niet automatisch ontvangen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • U voldoet niet automatisch aan de criteria van de FOD Volksgezondheid om het visum te verkrijgen. Voor meer informatie over deze criteria nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met hen op te nemen;
  • Uw dossier binnen de Psychologencommissie is niet volledig gedigitaliseerd. De Commissie kan dus misschien enkel fysiek en niet elektronisch over informatie beschikken. Bijvoorbeeld: de Commissie beschikt over een fysieke kopie van uw diploma, maar de elektronische versie is niet beschikbaar of de titel is niet volledig. Het was daarom niet mogelijk om deze informatie door te geven aan de FOD Volksgezondheid;
  • U bent niet ingeschreven bij de Psychologencommissie en u mag de titel van psycholoog niet dragen. In dit geval nodigen wij u uit om eerst uw inschrijving bij de Psychologencommissie af te ronden voordat u een visum aanvraagt.
  • U heeft een diploma psychologie van een buitenlandse universiteit. De FOD Volksgezondheid vraagt u dan om uw aanvraag aan te vullen met een gelijkwaardigheidscertificaat van een erkende instelling (NARIC-Vlaanderen of CFWB). Dit certificaat kan niet worden afgegeven door de Psychologencommissie. Wij nodigen u uit om rechtstreeks contact op te nemen met één van deze organisaties.

In al deze gevallen nodigen wij u uit om een visum aan te vragen bij de FOD Volksgezondheid om het visum aan te vragen of om de redenen voor de weigering om een visum te kennen. Voor meer informatie over het verkrijgen van uw visum, klik hier.

Wat was de rol van de Psychologencommissie?

De Psychologencommissie heeft enkel de beschikbare informatie met betrekking tot de psychologen op haar lijst doorgegeven. Zij heeft geen selectiecriteria vastgesteld voor de al dan niet toekenning van het visum voor klinisch psychologen.

De Psychologencommissie heeft ook informatie over psychologen die nog niet gedigitaliseerd zijn (bijvoorbeeld: de Commissie heeft een fysieke kopie van uw diploma, maar de elektronische versie is niet beschikbaar of de titel is niet volledig). Helaas konden deze niet worden doorgegeven voor automatische visumafgifte. Om dit probleem op te lossen, had de Commissie bij de betrokken onderneming een financieringsaanvraag ingediend. Hierop ontvingen wij geen antwoord.

Hoe kunt u uw visum ontvangen?

Uw visumaanvraag moet worden ingediend bij de federale overheid. Wij nodigen u uit om de verklarende tutorial te volgen om alle antwoorden op uw vragen te krijgen. Om de tutorial te lezen, klik hier.

Hoe kan ik een bewijs van ervaring verkrijgen, zoals mijn registratie bij de Commissie?

Wij nodigen u uit om de verklarende tutorial te volgen om te leren hoe u kopieën van uw registratiebewijzen bij de Psychologencommissie kunt verkrijgen. Om de tutorial (vanaf pagina 7) te lezen, klik hier.

Heeft u nog andere vragen over het visum en hoe u het kunt verkrijgen?

Voor vragen over het visum, de selectiecriteria en het verkrijgen van het visum, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met de FOD Volksgezondheid op dit adres: visa-ggzb-pssm@health.fgov.be

Onderscheid inschrijving Psychologencommissie – visum – erkenning

De Psychologencommissie is alleen bevoegd voor het bijhouden van de officiële lijst van psychologen. Inschrijving op deze lijst betekent dat een persoon gemachtigd is om de titel van psycholoog te dragen, maar ook dat hij onderworpen is aan een deontologische code en onder de bevoegdheid valt van de disciplinaire instanties van de Psychologencommissie. Deze lijst heeft anderzijds niet betrekking op de uitoefening van de klinische psychologie in het kader van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Vooraleer u de klinische psychologie mag uitoefenen, zal u daarentegen in het bezit moeten zijn van een visum (uitgereikt door de federale overheid) en een erkenning (uitgereikt door de gemeenschapsoverheid). Dat u zich hiervoor tot meerdere instanties moet richten, is een gevolg van de 6destaatshervorming, die een aantal bevoegdheden van de Federale overheid heeft overgedragen aan die gemeenschappen.

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden.

De professionele stage voor een klinisch psycholoog

In bepaalde omstandigheden moet een psycholoog een bijkomende professionele stage volgen vooraleer hij de klinische psychologie mag uitoefenen.

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden.De uitoefening van de psychotherapie

De psychotherapie wordt niet beschouwd als een apart gezondheidsberoep maar wel als een behandelvorm die is voorbehouden aan een personen die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden. 

Bronnen

Geestelijke gezondheidszorgberoepen (z.d.). Geraadpleegd via https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen.

Erkenning, registratie of visum (z.d.) Geraadpleegd via https://www.zorg-en-gezondheid.be/erkenning-registratie-of-visum

Van Overstraeten, M. (2017). Deel 2, hoofdstuk 2 – De uitoefening van de klinische psychologie. In Callens, S., & Van Overstraeten, M. (coörd.). Het beroep van psycholoog en de uitoefening van de klinische psychologie. Limal, Anthemis.


 
Deel deze pagina